Uddannelsesparat?

Det skal vurderes om du er uddannelsesparat. Det handler om at hjælpe dig godt på vej.

I 8.klasse skal din skole i samarbejde med UU, vurdere om du er parat til ungdomsuddannelse

 • Vurderingen er foreløbig og kan ændres løbende

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen.
Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen.


Hvis du vurderes foreløbig uddannelsesparat

Så modtager du uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter såsom:

 • Vejledning i klassen
 • Deltagelse i “Skills” på erhvervsuddannelserne i løbet af efteråret
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne i løbet af foråret
 • Eventuelle praktikforløb

Husk at være opsøgende

Du og dine forældre skal være opsøgende i forhold til at indhente information om ungdomsuddannelserne, eksempelvis via:

 • UG.dk
 • eVejledningen
 • Uddannelsernes egne hjemmesider
 • Åbent hus arrangementer
 • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af UU

Hvis du vurderes foreløbig ikke uddannelsesparat

Udover de aktiviteter der gives til alle, så får du desuden en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og UU og skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk
En særlig vejledningsindsats kan eksempelvis være:

 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på arbejdspladser
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
 • Brobygningsforløb

Om UPV

På UG.dk har du mulighed for at læse endnu mere om uddannelsesparathedsvurderingen og hvad den betyder.
Læs mere om UPV her


I vurderingen kigger man på

Faglige kompetencer

Elever i 8.klasse, der har opnået mindst 4 i gennemsnit, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Elever i 9.klasse, der har opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Gælder både standpunktskaraktererne og karaktererne fra afgangsprøverne.

For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.

Personlige kompetencer

Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:

Motivation
– for uddannelse og lyst til læring

Selvstændighed
– at man tager initiativ i opgaveløsninger

Ansvarlighed
– at man er forberedt til timerne

Mødestabilitet
– rettidighed og lavt fravær

Valgparat
– i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

Sociale kompetencer

Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:

Samarbejdsevne
– Handler om at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.

Respekt
– Handler om at udvise forståelse for andre mennesker.

Tolerance
– Handler om at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Praksisfaglige forudsætninger

Parathedsvurderingen kigger her på følgende områder:

 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
 • Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Bemærk: Du kan ikke vurderes ikke-uddannelsesparat alene fordi, du er vurderet til ikke at opfylde de praksisfaglige
forudsætninger.